หน้าที่ด้านบัญชี

หน้าที่ด้านบัญชี ที่ผู้ประกอบการต้องทำ (ห้ามลืม) เมื่อวันสิ้นงวดบัญชี

January 5, 2018

|

Believeaccounting 

 

 

 เนื่องจากช่วงนี้หลายๆ บริษัท มักจะมีรอบ สิ้้นงวดบัญชี วันที่ 31 ธันวาคม 2561

 

หน้าที่ของบริษัทมีสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายที่ต้องห้ามลืมทำเกี่ยวกับการปิดงบการเงิน ซึ่ง นิติบุคคลจะต้อง ทราบ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย

 

เพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับ หรือพูดง่ายๆคือ "ห้ามลืมปิดงบ" ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนที่ต้องจัดทำ 5 ขั้นตอน ดังนี้

 

  • ปิดบัญชี

ปิดบัญชีครั้งแรกภายใน 12 เดือน นับแต่วันเริ่มทำบัญชีและ ให้ปิดบัญชีทุกรอบ 12 เดือน นับแต่วันปิดบัญชีครั้งก่อน เว้นแต่ได้รับอนุญาต จากสารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชีให้เปลี่ยนรอบปีบัญชีแล้ว อาจปิดบัญชี ก่อนครบรอบ 12 เดือนได้

 

อธิบายง่ายๆว่านิติบุคคลจัดตั้งใหม่ อยากจะปิดเดือนไหนก็ได้ แต่ต้องปิดไม่เกิน 12 เดือน นับจากวันที่จดจัดตั้งบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ (ไม่จำเป็นต้องปิด เดือน 12 เสมอไป)

 

แต่เลือกปิดเดือนไหนแล้ว ปีต่อๆไปก็ต้องปิดเดือนเดิมเสมอ นะครับ (ยกเว้นไปจดเปลี่ยนแปลงได้ครับ)

 

ถ้าไม่ดำเนินการมีความผิด ปรับ 

บริษัท : ไม่เกิน 10,000 บาท

กรรมการผู้จัดการ : ไม่เกิน 10,000 บาท

 

  • จัดทำงบการเงิน

จัดทำงบการเงิน ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ หมายเหตุประกอบงบ การเงิน และงบการเงินเปรียบเทียบกับปีก่อน โดยงบการเงินต้องได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบ บัญชีรับอนุญาต

 

ถ้าไม่จัดทำมีความผิด ปรับ

บริษัท : ไม่เกิน 50,000 บาท

กรรมการผู้จัดการ : ไม่เกิน 50,000 บาท

 

  • จัดให้มีผู้สอบบัญชี

ต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีหนึ่งคนหรือหลายคนมาตรวจสอบงบการเงิน แล้วต้องนำงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ ภายใน 4 เดือนนับแต่วันที่ปิดบัญชีโดยต้องส่งสำเนางบการเงินให้ผู้ถือหุ้นดูล่วงหน้า ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน และมีสำ เนางบการเงินเปิดเผยไว้ในสำนักงาน ของบริษัท

 

ถ้าไม่ดำเนินการมีความผิด ปรับ

บริษัท : ไม่เกิน 20,000 บาท

กรรมการ : ไม่เกิน 50,000 บาท

 

  • จัดส่งงบการเงิน

จัดส่งงบการเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ ผ่านทางระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ไปยังกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่งบการเงินได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ (ข้อก่อนหน้า)

 

ถ้าไม่ดำเนินการมีความผิด ปรับ

บริษัท ไม่เกิน 50,000 บาท

กรรมการผู้จัดการ ไม่เกิน 50,000 บาท

 

ดังนั้น ถ้าบริษัทท่าน มีงวดบัญชี วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ท่านควรจะต้องทำการปิดงบและเสร็จสิ้นการสอบบัญชีประจำปี ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 และต้องนำส่งงบการเงินภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เป็นอย่างช้า นะครับ

 

โดย หากส่งล่าช้ากว่าที่กำหนด อาจเกิดค่าปรับล่าช้า 


 

ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

Visitors: 245,462